کشف مکانیسم‌های مربوط به عهدشکنی

هوراپیش‌بینی بی وفایی با بررسی مغزدانشمندان مکانیسم های فیزیولوژیکی را در مغز کشف کرده اند که علت اصلی عهد شکنی ها هستند.

محققان می‌گویند: الگوهای فعالیت مغزی حتی قادر هستند پیش‌بینی کنند که آیا فردی در آینده عهده و پیمان خود را خواهد شکست؟
نتایج تحقیقات دکترتوماس بائوم گارتنر و پروفسور ارسنت فهر از دانشگاه زوریخ و اورس فیشبچر،استاد دانشگاه کنستانز در این زمینه در نشریه نورون منتشر شده است.
عهد بستن یکی ازقدیمی‌ترین رفتارهای خاص انسانی در جهت ارتقاء و پیشبرد همکاری، اطمینان وهمیاری بین انسان‌ها است. هر چند عهد و پیمان و تعهدات عموما به شکلقانونی و رسمی بسته نمی‌شوند، اما اساس بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی واقتصادی روزانه را در جوامع انسانی تشکیل می‌دهند، با این حال تعهدات همهمیشه باقی نمی‌مانند و شکسته می‌شوند.
هر چند عهد بستن درزندگی انسان‌ها فراگیر است، با این حال درباره مکانیسم‌های فیزیولوژیک مغزدر این زمینه اطلاعات بسیار اندکی موجود است، اما در پژوهشی جدید محققاننشان دادند که افزایش فعالیت در نواحی‌ای از مغز نقش مهمی در پردازش احساسو کنترل همراه با زیر پا گذاشتن عهد و نقض پیمان ایفا می‌کند.
این الگو از فعالیت مغزینشان می‌دهد که عهدشکنی باعث ایجاد یک درگیری احساسی در فرد عهد شکن بهدلیل سرکوب کردن واکنش صادقانه می‌شود. 
 مهمتر این که محققان با استفاده ازاین الگوها می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا در آینده چنین رفتاری از فردیسر خواهد زد یا نه. ایسنا

/ 1 نظر / 24 بازدید
حمید

سلام وبلاگ زیبایی دارید من شما رو لینک کردم شما هم اگه ممکنه ما رو لینک کنید. ممنون