کمر درد

 نحوه درست بلند کردن اشیاء
درست رانندگی کردن  


درست نشستن
درست برداشتن کودک از زمین 

نحوه صحیح حمل کردن اشیا 

 صحیح ایستادن 
نرمش های کششی مناسب  

 ورزش های بسیار مناسب برای ستون فقرات


/ 0 نظر / 30 بازدید