زندگی


                                                                                                            سهراب

/ 2 نظر / 21 بازدید
یه آشنا

کسی نیست بیازندگی رابدزدیم, میان دو دیدار قسمت کنیم بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم بیا زودتر چیزها را ببینیم ببین عقربک های فواره درصفحه ی ساعت حوض زمان را به گردی بدل می کنند بیا اب شو در سطر خاموشی ام بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را....

LORENZO

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی